Skip to main content

Vår företagspolicy är en vägvisare för ett bättre företag för både kunder och medarbetare.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande rutiner och värderingar inom Kvalitet, Arbetsmiljö & Personal och Miljö som vi vill ska råda på TMP Alarm AB.

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och skapa bestående kontakter. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa detta. På TMP Alarm AB pågår ett ständigt förbättringsarbete som, inom ramen för lagar och kunders krav, skall utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och miljömässigt hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare.

Som ett led i detta arbete har ledningen antagit en företagspolicy som beskriver det förhållningssätt som sätter prägel på verksamheten. Vår företagspolicy fastställer de grundläggande rutiner och värderingar inom Kvalitet, Arbetsmiljö & Personal och Miljö som vi vill ska råda på TMP Alarm AB. 

Våra rutiner och värderingar inom

Kvalitet, Arbetsmiljö och Personal & Miljö.

Våra rutiner och värderingar inom Kvalitet, Arbetsmiljö och Personal & Miljö.

Arbetsmiljö och Personal
Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre företag

Vi ska säkerställa att:

 • Vi lyssnar på våra medarbetare och uppfylla deras behov och förväntningar.
 • Vi har nöjda medarbetare.
 • Samtliga medarbetare har erforderlig utbildning inom arbetsmiljö samt käner till aktuell lagstiftning.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning är i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.
 • Alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning.
 • Arbetet är förenligt med ett familjeliv.
 • Vi under inga omständigheter accepterar ett påverkat tillstånd hos någon anställd.
 • Vi minimerar riskerna för olyckor på våra arbetsplatser och nykterhet därför är en självklarhet.
 • Samtliga medarbetare äger ansvar för att alkohol eller andra droger inte förekommer under arbetstid och det är absolut förbjudet att vara påverkad i tjänsten.
 • Om en medarbetare, anställd eller inhyrd, misstänkas vara påverkad av alkohol eller andra droger ska arbetsledning omedelbart ta personen ur tjänst tills saken är grundligt utredd. Om drog – eller alkoholrelaterade problem identifieras ska företaget verka för att den anställde snarast möjligt får professionell hjälp.
 • För allas trivsel, vi uppnår rökfria arbetsplatser. Som ett led i det arbetet erbjuds alla anställda hjälp med rökavvänjning via företagshälsovården.