KMA – Arbetsmiljö och Personal

Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre företag

Vi ska säkerställa att:

 • Vi lyssnar på våra medarbetare och uppfylla deras behov och förväntningar.

 • Vi har nöjda medarbetare.

 • Samtliga medarbetare har erforderlig utbildning inom arbetsmiljö samt käner till aktuell lagstiftning.

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.

 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning är i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

 • Alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning.

 • Arbetet är förenligt med ett familjeliv.

 • Vi under inga omständigheter accepterar ett påverkat tillstånd hos någon anställd.

 • Vi minimerar riskerna för olyckor på våra arbetsplatser och nykterhet därför är en självklarhet.

 • Samtliga medarbetare äger ansvar för att alkohol eller andra droger inte förekommer under arbetstid och det är absolut förbjudet att vara påverkad i tjänsten.

 • Om en medarbetare, anställd eller inhyrd, misstänkas vara påverkad av alkohol eller andra droger ska arbetsledning omedelbart ta personen ur tjänst tills saken är grundligt utredd. Om drog – eller alkoholrelaterade problem identifieras ska företaget verka för att den anställde snarast möjligt får professionell hjälp.

 • För allas trivsel, vi uppnår rökfria arbetsplatser. Som ett led i det arbetet erbjuds alla anställda hjälp med rökavvänjning via företagshälsovården.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd